Vraag uw exemplaar aan

Mede op basis van de oogst van Natuurlijk 2019 is kort daarna het Inspiratiemagazine Natuurinclusief Bouwen verschenen.

Het Inspiratiemagazine is een bundeling van inspirerende, enthousiasmerende maar ook concrete en praktische ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusief bouwen. U leest in het Inspiratiemagazine Natuurinclusief Bouwen onder andere over:

  • De visie achter de Toolbox Natuurinclusief Bouwen
  • De natuurinclusieve ambities van Provincie Overijssel
  • Een passievol verhaal over participatie en vergroening van Tim Webb van de National Park City Foundation
  • De top 11 inclusies voor opdrachtgevers die natuur willen integreren in hun projecten
  • Een nieuw evaluatiemodel voor ecosysteemdiensten, waarmee de waarde van groen ook financieel vertaald kan worden.
  • Diverse uiteenzettingen van natuurinclusieve projecten, zoals Olstergaard en Stationsgebied Almere.

Mis het niet: vraag nu gratis een exemplaar van het Inspiratiemagazine Natuurinclusief Bouwen op. Doe dit vóór woensdag 18 december, dan ontvangt u de editie op 7 januari 2020.

 

Contactgegevens

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Congres Natuurlijk u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Congres Natuurlijk. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven